ВНИМАНИЕ

Материалы публикуемые в блоге это интернет обзор местных и зарубежных средств массовой информации.
Все статьи и видео представлены для ознакомления, анализа и обсуждения.
Мнение администрации блога и Ваше мнение, могут частично или полностью не совпадать с мнениями авторов публикаций.

воскресенье, 28 августа 2016 г.

Договір територіальної громади м.Херсон

Орган самоорганізації населення №11 Забалка
пропонує увазі членів територіальної громади м.Херсона
проект договору територіальної громади для забезпечення конституційних норм управління містом

Проект
ДОГОВІР
територіальної громади
міста Херсон
Міжнародна суверенна владна неурядова
організаційно-правова форма самозабезпечення,
самоорганізації, самозахисту,
безпосереднього самоврядування
та прямого народовладдя людей – жителів
міста Херсон
м. Херсон 2016

Ми, люди, та уповноважені відповідних спільнот людей (ОСН,  ОСББ тощо) – жителі міста Херсон
-      усвідомлюючи відповідальність за майбутнє наших дітей і онуків та майбутнє усього міста,
-      розуміючи необхідність в занятті активної життєвої, громадської і громадянської позиції,
-      маючи на меті створити міцне суспільство, затвердити верховенство права, забезпечити внутрішній спокій і безпеку, створити усі умови для загального благополуччя і процвітання, а також забезпечити реалізацію прав і свобод людини і громадянина для нас, наших дітей і онуків сьогодні та наших нащадків в майбутньому,

приймаємо і затверджуємо цей
Договір територіальної громади міста Херсон.

Стаття 1. Визначення термінів
Територіальна громада – жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр;
адміністративно-територіальна одиниця – область, район, місто, район у місті, селище, село;
загальні збори – зібрання всіх чи частини жителів села (сіл), селища, міста для вирішення питань місцевого значення;
право комунальної власності – право територіальної громади володіти, користуватися і розпоряджатися на свій розсуд і в своїх інтересах майном, що належить їй, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування;
підписант Договору – людина (уповноважена особа від ОСН,  ОСББ тощо), яка стала стороною Договору шляхом його безпосереднього підписання;
учасник Договору – людина (уповноважена особа від ОСН,  ОСББ тощо), яка стала стороною Договору шляхом укладання договору про приєднання.

Стаття 2. Правова основа Договору
Правовою  основою  Договору  є:
·     Загальна декларація прав людини;
·     Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права;
·     Міжнародний пакт про громадянські і політичні права;
·     Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод;
·     Конвенція про права дитини;
·     Конституція України – Основний Закон України;
·     Закон України № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»;
·     Закон України    «Про органи самоорганізації населення»    № 2625-III від 11.07.2001р
·     інші нормативно-правові акти у частині затвердження прав і свобод людини, прав народів, захисту міжнародної, некомерційної, інвестиційної діяльності;
·     звичаєве право та традиції територіальної громади міста Херсон;
Стаття 3. Правовий статус Договору і сторін Договору
Цей Договір – міжнародна суверенна владна неурядова організаційно-правова форма самозабезпечення, самоорганізації, самозахисту, безпосереднього самоврядування та прямого народовладдя людей – жителів міста Херсон.
Сторонами цього Договору є люди – жителі міста Херсон та уповноважені ними особи від ОСН, ОСББ тощо.
Стаття 4. Мета Договору
Метою Договору є:
·       реалізація і затвердження волі, прав і свобод людини, забезпечення правової основи безпосереднього самоврядування та прямого народовладдя людей – жителів міста Херсон;
·       захист, збереження і затвердження сімейних, родових, міжродових, народних, загальнолюдських цінностей, звичаїв, покону та традицій людей – жителів міста Херсон;
·       створення екстериторіального простору для укладання внутрішніх договорів між сторонами цього Договору з метою ведення екстериторіальної діяльності.
Стаття 5. Предмет Договору
1.      Кожна людина, де б вона не перебувала, має право на визнання її правосуб'єктності.
2.      Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
3.      Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави.
4.      Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.
5.      Держава відповідає перед людиною за свою діяльність.
6.      В Україні визнається і діє принцип верховенства права.
7.      Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.
8.      Народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії (збори, конференції тощо).
9.      Кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань.
10.   Первинним суб'єктом місцевого самоврядування у місті Херсон, основним носієм його функцій і повноважень є територіальна громада міста Херсон.
11.   Місцеве самоврядування в місті Херсон – це гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.
12.   Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності територіальної громади міста Херсон.
13.   Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою міста Херсон як безпосередньо, так і через міську раду та її виконавчі органи.
14.   Люди реалізують своє право на участь у місцевому самоврядуванні за належністю до відповідних територіальних громад.
15.   Територіальна громада міста Херсон безпосередньо або через утворені нею органи місцевого самоврядування управляє майном, що є в комунальній власності; затверджує програми соціально-економічного та культурного розвитку і контролює їх виконання; затверджує бюджети відповідних адміністративно-територіальних одиниць і контролює їх виконання; встановлює місцеві податки і збори відповідно до закону; забезпечує проведення місцевих референдумів та реалізацію їх результатів; утворює, реорганізовує та ліквідовує комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснює контроль за їх діяльністю; вирішує інші питання місцевого значення.
16.   Кожна людина, сім’я, рід та їх договірні організаційно-правові форми існування мають невід’ємне право на створення систем самозабезпечення, самоврядування та самозахисту.
Стаття 6. Ведучі справи Договору
Ведучими справи Договору є Уповноважені у справах територіальної громади, що діють від імені та в інтересах усіх чи частини сторін цього Договору за відповідними внутрішніми договорами.
Стаття 7. Права і відповідальність сторін Договору
Сторони цього Договору мають і користуються усіма правами відповідно до свого правового статусу та укладених ними договорів.
Сторони цього Договору несуть персональну відповідальність за свої дії або бездіяльність щодо невиконання взятих на себе зобов’язань та порушення прав і свобод сторін цього Договору.

Стаття 8. Приєднання та вихід з Договору
Приєднання до цього Договору здійснюється шляхом укладання відповідного договору про приєднання до цього Договору з Уповноваженим у справах територіальної громади.
Вихід з цього Договору здійснюється шляхом укладання договору з Уповноваженим у справах територіальної громади про вихід з цього Договору.
Стаття 9. Внесення змін до цього Договору
Внесення будь-яких змін до Договору можливо лише за письмовою згодою усіх сторін Договору.

Стаття 10. Вирішення спорів по внутрішнім договорам
Будь-які спори по внутрішніх договорах вирішуються шляхом мирних переговорів між учасниками спору. Якщо учасниками спору мирову угоду не було досягнуто, розгляд спору передається до компетенції третейського судді, що був визначений у внутрішньому договорі на момент його укладання. Якщо вирішення спору не було досягнуто і в цьому випадку, спор може бути переданий до третейського суду територіальної громади за письмовою згодою усіх учасників спору.

Стаття 11. Інші умови
Цей Договір складено у _________ примірниках – по одному примірнику на кожного підписанта. Усі примірники мають однакову правову силу.
Кожний учасник Договору прирівнюється до підписанта та отримує копію Договору, яка завірена Уповноваженим у справах територіальної громади і має правову силу оригіналу.
Правову силу мають тільки письмові, підписані усіма сторонами, кого це стосується, документи.
Не допускається вчинення будь-яких дій сторонами Договору, які суперечать положенням Договору.
Договір вступає в силу з моменту його підписання.
Договір не має строкових обмежень свого існування і створений як безстроковий.
Договір вважається таким, що втратив чинність, з моменту виходу з нього останньої сторони

Стаття 12. Дата підписання та підписи сторін
Дата підписання:          
Підписи сторін:
уповноважена особа
уповноважена особа
уповноважена особа

Додатки до договору.
Довідки від кожної уповноваженої особи, яку кількість членів територіальної громади вона представляє, посвідчені належним чином.  
Довідки зберігаються разом з печаткою територіальної громади у Уповноваженого у справах територіальної громади.


Комментариев нет:

Отправить комментарий