ВНИМАНИЕ

Материалы публикуемые в блоге это интернет обзор местных и зарубежных средств массовой информации.
Все статьи и видео представлены для ознакомления, анализа и обсуждения.
Мнение администрации блога и Ваше мнение, могут частично или полностью не совпадать с мнениями авторов публикаций.

суббота, 26 марта 2016 г.

В допомогу об'єднанням громадян за місцем проживання, що бажають утворити ОСББ.

       
      Хочу нагадати шановним співвітчизникам, що закон - писаний для посадовців, що надають певні послуги в певній сфері суспільних відносин.
         У решти населення України є ПРАВО, яким ми маємо користуватись, аби поліпшити своє життя та життя своїх родин. 
          Саме для цього МИ утворюємо різноманітні об'єднання, що мусять слугувати нам в досягненні нашої мети.
     Надалі я навожу приклади складання договорів по ефективному утриманню своїх домівок. Жителі багатоповерхового будинку мають право власноруч обирати людину (осіб) для забезпечення якісного обслуговування свого житла. 
Цей договір не є догмою, а керівництвом до дії. 
Шануймося!ТИПОВИЙ ДОГОВІР
про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.
____________________________________                                                            "____"_______________20___р.
(найменування населеного пункту)                                                                                                         (дата укладення договору)

____________________________________________________________________________________________
                                            (найменування власника, балансоутримувача або уповноваженої ним особи)
в особі _________________________________________________________________________________________
                                           (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі ________________________________________________________________________________
                                            (назва документа)
затвердженого __________________________________________________________________________________
                                             ( коли і ким)
далі – виконавець, з однієї сторони, і ________________________________________________________________
                                                                    (прізвище, ім'я по батькові фізичної особи)
________________________________________________________________________________________________
                                                                                                  (або найменування юридичної особи)
який (яка) є власником (наймачем, орендарем) квартири, далі  - споживач, з іншої сторони, уклали цей договір про нижченаведене:

Предмет договору.
1.       Предметом договору є забезпечення виконавцем надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (прибирання внутрішньо будинкових приміщень та прибудинкової території, санітарно-технічне обслуговування, обслуговування внутрішньо будинкових мереж, утримання ліфтів, освітлення місць загального користування, поточний ремонт, вивезення побутових відходів тощо), далі – послуги, у будинку №____ по вул. _________________________, а споживачем своєчасної оплати цих послуг за встановленим тарифом у строки та на умовах, передбачених договором.
2.       Невід'ємною частиною договору є копія рішення органу місцевого самоврядування про затвердження тарифів на послуги, що додаються до договору.
3.       Виконавець надає послуги відповідно до затвердженого органом місцевого самоврядування рішення про структуру тарифів, періодичність та строки виконання робіт, копія якого додається до договору.
4.       Розмір щомісячної плати за надані послуги на момент укладення цього договору становить _______грн.
5.       Наявність пільг з оплати послуг____________________________________________________________
                                                                                  (назва законодавчого акту, відсотки)
Оплата спожитих послуг.
6.       Розрахунковим періодом є календарний місяць.  У разі застосування щомісячної оплати послуг платежі вносяться не пізніше _______ числа місяця, що настає за розрахунковим. У разі застосування авансової системи оплати послуг платежі вносяться за ____ місяців у розмірі ______ грн.
7.       Послуги оплачуються ___________________________________________________________________
                                                                 (готівкою або в безготівковій формі)
 1. Плата вноситься на розрахунковий рахунок _________________________________________________
                                                                                                           (банківські реквізити єдиного розрахункового центру або виконавця)
через _______________________________________________________________________________________
                    (найменування банківської установи або виконавця)
 1. За несвоєчасне внесення плати із споживача стягується пеня у розмірі, встановленому законом, ___%.
 2. У разі ненадання послуг або надання їх не в повному обсязі, відхилення їх кількісних і якісних показників від нормативних, виконавець здійснює перерахунок розміру плати.
Права та обов’язки сторін.
 1. Споживач має право на:
1)  отримання вчасно та відповідної якості послуг згідно із законодавством;
2)  усунення виконавцем виявлених недоліків у наданні послугу встановлені законодавством строки
3)  зменшення розміру плати за надані послуги у разі їх ненадання або надання не в повному обсязі, зниження їх якості в порядку, визначеному законодавством;
4)  відшкодування збитків, заподіяних його майну та/або приміщенню, шкоди, заподіяної його життю чи здоров'ю внаслідок незадовільного санітарного утримання території або неналежного надання послуг.
5)  своєчасне отримання інформації від виконавця від виконавця про перелік складових послуг, структуру тарифу, загальну суму місячного платежу, норми споживання, режим надання послуг, їх споживчі властивості тощо.
6)  перевірку кількісних та якісних показників надання послуг у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
7)  зменшення розміру плати за перевищення встановлених строків проведення ремонтно-профілактичних робіт та отримання компенсації за перевищення встановлених строків проведення аварійно-відбудовних робіт у розмірі, встановленому законодавством.
8)  внесення за погодженням з виконавцем у договір змін, що впливають на розмір плати за послуги.
 1. Споживач зобов’язаний:
1)  сплачувати за надані послуги в установлені договором строки;
2)  своєчасно інформувати виконавця про виявлені несправності в інженерних мережах, конструктивних елементах квартири;
3)  дотримуватися правил пожежної, газової, електробезпеки та санітарних норм;
4)  забезпечувати доступ до мережі,  арматури, розподільних систем представників виконавця за наявності в них відповідного посвідчення:
                для ліквідації аварій – цілодобово;
                для встановлення і заміни санітарно-технічного та інженерного обладнання, проведення профілактичного огляду – згідно з вимогами нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг;
5)  у разі несвоєчасного внесення платежів за послуги сплачувати пеню у розмірі, встановленому законом і договором;
6)  проводити за власні кошти ремонт квартири;
7)  своєчасно вживати заходи до усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з власної вини;
8)  дотримуватись вимог житлового та містобудівного законодавства щодо здійснення ремонту чи реконструкції приміщень або їх частин, не допускати порушення законних прав та інтересів інших учасників відносин у сфері житлово-комунальних послуг;
9)  своєчасно проводити підготовку квартири та технічного обладнання до експлуатації в осінньо-зимовий період;
10)  після втрати права на пільги повідомити про це виконавця у десятиденний строк;
 1. Виконавець має право:
1) вимагати від споживача дотримання вимог правил експлуатації житлових приміщень та прибудинкової території, санітарно-гігієнічних і протипожежних правил та інших нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг;
2)  доступу в тому числі несанкціонованого, в квартиру споживача для ліквідації аварії відповідно до встановленого законом порядку, усунення неполадок санітарно-технічного та інженерного обладнання, його встановлення ї заміни, проведення технічного і профілактичного огляду;
3)  нараховувати у разі несвоєчасного внесення споживачем плати за надані послуги пеню у розмірі, встановленому законом і договором;
4)  вимагати від споживача своєчасного проведення робіт щодо усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з вини споживача або відшкодування вартості цих робіт;
5)  вносити за погодженням із споживачем зміни у договір, що впливають на розмір плати за послуги.
 1. Виконавець зобов’язаний:
1)  забезпечувати вчасно  та відповідної якості надання послуг згідно із законодавством;
2)  надавати споживачу в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про перелік складових  послуг, структуру тарифу, загальну суму місячного платежу, норми споживання, режим надання послуг, їх споживчі властивості тощо;
3)  утримувати внутрішньо будинкові мережі в належному технічному стані, здійснювати їх технічне обслуговування та ремонт, вживати своєчасних заходів до ліквідації аварійних ситуацій, усунення порушень у наданні послуг у строки, встановлені законодавством;
4)  розглядати у визначений законодавством строк претензії та скарги споживача і проводити відповідний перерахунок розміру плати за послуги в разі  їх ненадання або надання не в повному обсязі, зниження кількісних і якісних показників;
5)  сплачувати споживачу компенсацію за перевищення встановлених строків проведення аварійно-відбудовних робіт відповідно до методики, затвердженої центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства;
6)  своєчасно ознайомлювати споживача з нормативно-правовими актами у сфері житлово-комунальних послуг;
7)  своєчасно за власний рахунок проводити роботи з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з його вини;
8)  відшкодовувати споживачеві збитки, заподіяні його майну та/або приміщенню, шкоду, заподіяну життю чи здоров'ю споживача внаслідок незадовільного санітарного утримання території або неналежного надання послуг;
9)  здійснювати контроль за технічним станом інженерного обладнання будинків, квартир, приміщень;
10)  своєчасно проводити підготовку будинків і технічного обладнання до експлуатації в осінньо-зимовий період.
Відповідальність сторін.
 1. Споживач несе відповідальність згідно із законодавством і цим договором за:
1)  недотримання вимог нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг;
2)  несвоєчасне внесення платежів за послуги – шляхом сплати пені;
3)  порушення зобов’язань, встановлених договором і законодавством.
 1. Виконавець несе відповідальність за:
1)  неналежне надання або ненадання послуги, що призвело до заподіяння збитків майну  та/або приміщенню споживача, шкоди його життю чи здоров'ю, - шляхом відшкодування збитків;
2)  зниження кількісних і якісних  показників послуг або перевищення строків проведення ремонтно-профілактичних робіт шляхом зменшення розміру плати. Якість надання послуг визначається відповідно до затвердженої органом місцевого самоврядування структури та періодичності проведення робіт.
3)  перевищення встановлених строків проведення аварійно-відбудовних робіт – шляхом виплати споживачеві компенсації в розмірі, встановленому законодавством, _______ відсотка місячної плати за послугу за кожну добу її ненадання;
4)  порушення зобов’язань, встановлених договором і законодавством.
Порядок розв’язання спорів.
17.   У разі порушення виконавцем умов договору споживачем та представником виконавця складається акт - претензія із зазначенням у ньому строків, виду порушення, кількісних і якісних показників послуг тощо.
                Представник виконавця повинен з'явитись на виклик споживача для підписання акту-претензії не пізніше ніж протягом двох робочих днів.
                У разі неприбуття представника виконавця у визначений договором строк або необґрунтованої відмови від підписання акт-претензія вважається дійсним, якщо його підписали не менш, ніж два споживачі.
18.   Акт-претензія подається виконавцю, який протягом трьох робочих днів вирішує питання про перерахунок платежів або видає споживачеві обґрунтовану письмову відмову в задоволенні його претензій.
 1. Спори між сторонами розв’язуються шляхом переговорів або в судовому порядку.
Форс-мажорні обставини.
20.   Сторони звільняються від відповідальності за цим договором у разі настання непереборної сили (дії надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру), яка унеможливлює надання відповідної послуги відповідно до умов договору.
Строк дії договору
21.   Цей договір укладається на строк  _______________________ і набирає чинності з дня його укладення. Договір вважається щороку подовженим, якщо за місяць до закінчення його строку однією з сторін не буде письмово заявлено про розірвання, або необхідність перегляду.
22.   Договір може бути розірваний достроково у разі переходу права власності (користування) на квартиру  до іншої особи або невиконання сторонами умов договору.
23.   Договір складено у двох примірниках, один з яких зберігається у споживача, другий – у виконавця.

Інші умови.
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Додаткові відомості
Телефони виконавця:
Диспетчерська, аварійна служба __________________________________________________________________
Бухгалтерія                                    __________________________________________________________________
Паспортисти                                   __________________________________________________________________
Майстри                                          __________________________________________________________________
Головний інженер                          __________________________________________________________________
Директор                                        __________________________________________________________________


Адреса і підписи сторін
Виконавець                                                                                                          Споживач
________________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)                                                                                                    (прізвище, ім'я та по батькові)
Адреса, телефон  ____________________________ Адреса, телефон ________________________________
___________________________________________________________________________________________
                _____________________                                                                   _________________________
                                     (підпис)                                                                                                                             (підпис)
М.П. 


* * * * * 
Затверджено
наказом Державного Комітету України
з питань житлово-комунального господарства
№141від 21.08.2003р.
ТИПОВИЙ ДОГОВІР
відносин власників житлових і нежитлових приміщень та управителя.
____________________________                               "_____"__________________20___р.
                                 (місто, населений пункт)                                        
1. Найменування сторін.
____________________________________________________________________________________________
                 (найменування юридичної особи, яка здійснює управління неподільним та загальним майном житлового комплексу)

що діє на підставі ______________________________________ (далі – Управитель), і фізична та /чи юридична особа (далі – власник) ________________________________________________________________________, (далі –сторони) на підставі _________________________________________ уклали цей договір про                            таке:                          
                                                                                       (назва документу про право власності)

2. Предмет договору.
                Управитель безпосередньо або з дозволу власників шляхом залучення на конкурсних засадах фізичних та/чи юридичних осіб для надання послуг власникам приміщень з управління неподільним та загальним майном житлового комплексу забезпечує належну його експлуатацію, якісне та своєчасне надання житлово-комунальних послуг, забезпечує відповідні умови користування неподільним та загальним майном власника(ків)
_____________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові власника)
Власник приміщення бере участь у витратах на виконання зазначених робіт.
Характеристика приміщення____________________________________________________________________
                                                                           (одноквартирний будинок, квартира, частина будинку чи квартири, нежитлове приміщення)

за адресою __________________________________________________________________________________.
У квартирі (нежитловому приміщенні) власника мешкає _____ осіб. Право власності на квартиру (нежитлове приміщення) зареєстроване за громадян____ ______________________________________________________
 як приватна власність  на підставі _______________________________________________________________
                                                                                     (право встановлювальні документи)
Житлове приміщення _____________________________________________ загальною площею _________кв.м
                                                   (ізольована квартира, кімната (и) у квартирі)
що складається з _____ кімнат житловою площею __________ кв.м,   у тому числі кімната ________ кв.м,
кімната ________кв.м, кімната ________кв.м, кімната _________кв.м.  ______________кухні площею ____кв.м,
                                                                                                                     ( загальної, окремої)
обладнаної ___________________________________________________________________________________
                               ( перелічити обладнання, вказавши його стан – технічно несправне, потребує ремонту, заміни)
ванної кімнати  площею _____кв.м, обладнаної _____________________________________________________
                                                                           ( перелічити обладнання, вказавши його стан – технічно несправне, потребує ремонту, заміни)
санітарного вузла площею ______кв.м обладнаного _________________________________________________
                                                                           ( перелічити обладнання, вказавши його стан – технічно несправне, потребує ремонту, заміни)
коридору площею ____кв.м обладнаного _________________________________________________
                                                                           ( перелічити обладнання, вказавши його стан – технічно несправне, потребує ремонту, заміни)
антресолей площею _____кв.м, вбудованої шафи площею____кв.м, балкону площею_______кв.м.
Житлове приміщення  обладнане / вартість кожної послуги за нормою або показаннями лічильника
_____________________________________________________________________________________________
(водопроводом, гарячим водопостачанням, опаленням, каналізацією, сміттєпроводом, газопостачанням, електроенергією)
У житловому приміщенні є ______________________________________________________________________
                                                             (телефон, радіотрансляційна мережа, телевізійна мережа тощо)
Вартість щомісячного платежу за житлово-комунальні послуги становить _________грн. ______коп.
Нежитлове приміщення ________________________________________________________________________
                                                         (характеристика нежитлового приміщення)
за адресою __________________________________________________________________________________,
загальною площею __________кв.м, що складається з інших приміщень: приміщення ___________кв.м,
приміщення __________кв.м, приміщення ____кв.м приміщення ________кв.м, обладнаних _____________________________________________________________________________________________
                             (перелічити обладнання, вказавши його технічний стан – технічно несправне, потребує ремонту, заміни)

Нежитлове приміщення обладнане /вартість кожної послуги : ____________________________________________________________________________________________
(водопроводом, гарячим водопостачанням, опаленням, каналізацією, сміттєпроводом, газопостачанням, електроенергією)
Вартість щомісячного платежу за комунальні послуги становить ________грн. ______коп.
3. Права сторін щодо здійснення управління житловим комплексом.
3.1. Управитель має право:
                3.1.1. Вимагати від власників приміщень дотримання Правил користування приміщеннями житлових приміщень і при будинковими територіями, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.1992 №572 "Про механізм впровадження Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду" ( далі – Правила), та своєчасного внесення ними плати за житлово-комунальні послуги.
                3.1.2. Ініціювати в судовому порядку відшкодування завданих власником, членами його сім'ї, або іншими особами, які проживають разом з ним, збитків, якщо вони систематично псують чи руйнують приміщення, створюють неможливі умови для спільного проживання з ними інших мешканців чи іншим чином порушують вимоги Правил користування приміщеннями житлових будинків і при будинковими територіями.
                3.1.3. Входити, за згодою власника, до займаного ним житлового чи нежитлового приміщення для огляду елементів житлового будинку та його обладнання і перевірки показань приладів обліку холодного і гарячого газопостачання, опалення та газу.

3.2. Власник приміщення має право:
                3.2.1. Вимагати від управителя належного виконання покладених на нього обов’язків щодо утримання неподільного та загального майна житлового комплексу.
                3.2.2. Стягнути з управителя вартість ремонту або зарахувати її в рахунок наступних платежів у разі завдання шкоди майну внаслідок неякісного виконання управителем своїх обов’язків, або вартість робіт у разі відмови надати необхідні послуги, які були зроблені силами власника згідно з актом, складеним комісією за участю представників об'єднання, управителя та запрошених фахівців, або за рішенням суду.
                3.2.3. На здійснення перерахунку плати за вказані послуги при порушенні якісних та кількісних показників житлово-комунальних послуг.

4. Обов’язки сторін щодо надання послуг з експлуатації житлового комплексу
та щодо оплати цих послуг.
4.1. Управитель зобов'язується:
                4.1.1. Здійснювати належну експлуатацію житлового комплексу, забезпечувати відповідні умови користування власним неподільним та загальним майном власників. Проводити контроль за дотриманням власниками приміщень норм протипожежної безпеки та правил користування газовими та електроприладами.
                4.1.2. Надавати послуги з утримання будинку та прибудинкової території згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22.06.1998р. № 939 "Про вдосконалення системи державного регулювання розміру квартирної плати за утримання будинків і прибудинкових територій", якою затверджено повний склад витрат підприємств житлового господарства, пов’язаних з утриманням будинків і прибудинкових територій (при потребі – розшифрувати).
                4.1.3. Вчасно проводити підготовку житлового будинку і його технічного обладнання до експлуатації в осінньо-зимовий період.
                4.1.4. Письмово доводити до відома власника приміщення встановлені тарифи на житлово-комунальні послуги та розміри щомісячних платежів.
                4.1.5. Своєчасно та якісно надавати послуги з водо-, теплопостачання, водовідведення.
                4.1.6. Інформувати власника приміщення про терміни відключення подачі відповідних послуг у разі виконання планових ремонтних робіт.
                4.1.7. Вимагати відшкодування збитків, завданих неподільному загальному майну житлового комплексу власником приміщення (житлового чи нежитлового) чи іншою особою, що займає чи використовує приміщення на законних підставах або з відома власника.

4.2. Власник приміщення зобов’язується:
                4.2.1. Використовувати житлові та нежитлові приміщення виключно за призначенням.
                4.2.2. Дотримуватись Правил, вчасно вживати заходів щодо усунення виявлених несправностей.
                4.2.3. Не допускати самовільного перепланування житлових та нежитлових приміщень, руйнування конструкцій будинку, заміни та перестановки технічного обладнання в них.
                4.2.4. Забезпечувати цілісність пломб приладів обліку води, тепла та газу, не допускати самовільного втручання в роботу цих приладів.
                4.2.5. У встановлені терміни сплачувати належні платежі, економно використовувати воду, газ, електричну та теплову енергію.
                4.2.6. Дотримуватись правил протипожежної безпеки.
                4.2.7. Допускати у квартиру та в інші займані власником приміщення управителя чи працівників підприємств з обслуговування житлового будинку та його обладнання, перевірки показань засобів обліку в денний час, а в разі аварій і в нічний час.
                4.2.8. Відшкодовувати збитки, завдані з власної вини, житловому чи нежитловому приміщенню або майну інших власників ним, членами його сім'ї, чи орендарями.
                4.2.9. Повідомляти управителя про всіх, хто проживає у квартирі, у тому числі тимчасово (більше місяця).
                4.2.10. Повідомляти управителя про своє місцезнаходження або своєї довіреної особи (адреса, телефон), якщо сам не проживає у квартирі, для можливості технічного огляду або проведення ремонту в разі потреби ліквідації аварії на внутрішньо будинкових мережах.

5. Вичерпний перелік послуг.
Вартість кожної послуги та загальна вартість щомісячного платежу.
5.1. Вартість кожної послуги встановлюється відповідно до чинного законодавства.
5.2. Розмір плати за надані послуги на момент укладення цього Договору становить за встановленими тарифами та нормами усього ______________ гривень, у тому числі:
 1. холодне водопостачання ___________ гривень (за _____ куб. м/ місяць  з однієї особи)
 2. гаряче водопостачання _____________гривень (за _____ куб. м/ місяць  з однієї особи)
 3. водовідведення             _____________ гривень (за _____  куб. м/ місяць з однієї особи)
 4. центральне опалення   _____________ гривень (за ___кв.м/ місяць)
 5. Плата за утримання будинку згідно з рішенням загальних зборів об'єднання становить ______гривень на місяць.
5.3. У разі наявності засобів обліку власник приміщення сплачує з водо-, теплопостачання та водовідведення за такими тарифами:
1.       холодне водопостачання       _________ гривень за 1 куб. м
2.       гаряче водопостачання         _________  гривень за 1 куб. м, у тому числі:
·         за витрачену воду     _________  гривень за 1 куб. м
·         за підігрівання води  _________   гривень за 1 куб. м
3.       водовідведення                      _________  гривень за 1 куб. м
4.       центральне опалення            _________  гривень за 1 Гкал

6. Порядок контролю та звіту сторін.
Наслідки невиконання договору.
                6.1. У разі порушення однією з сторін умов договору інша сторона викликає представника з цієї сторони для складання та підписання акту – претензії, в якому зазначаються порушені пункти Договору.
                Акт-претензія складається сторонами і скріплюється їхніми підписами. У разі неприбуття представника однієї з сторін у термін ____________________ або відмови  його від підписання акт-претензія вважається дійсним, якщо його підписали не менше як три власники приміщень у даному будинку.
                Акт-претензія надсилається стороною іншій стороні, яка у п’ятиденний термін приймає рішення про задоволення або відмову в задоволенні претензій з обґрунтуванням її причин.
                6.2. Управитель відшкодовує власнику приміщення матеріальні збитки, завдані невиконанням обов’язків, передбачених пунктом 3.1. цього Договору в порядку, визначеному законодавством.
                6.3. Власник приміщення відшкодовує матеріальні збитки, завдані невиконанням обов’язків, передбачених пунктом 3.2. цього договору  згідно із законодавством.
                6.4. Управитель, власники приміщень та члени їх сімей за порушення умов цього договору  несуть відповідальність в установленому законом порядку.
7. Перелік форс – мажорних обставин.
                7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання обов’язків за цим Договором, якщо це невиконання є наслідком обставин непереборної сили, що виникла після укладення цього договору внаслідок обставин надзвичайного характеру, які сторони не могли передбачити або попередити.
                7.2. При виникненні обставин, указаних в пункті 7.1. і неможливості виконання умов договору, кожна сторона повинна в семиденний термін з дня виникнення цих обставин повідомити про них у письмовій формі іншу сторону. повідомлення повинно містити дані про характер обставин, а також офіційні документи, що підтверджують наявність цих обставин і, по можливості, дають оцінку їх впливу на виконання стороною своїх обов’язків за цим договором.
                7.3. Якщо сторона не направила чи несвоєчасно направила повідомлення, передбачене у пункті 7.2, то вона зобов’язана відшкодувати іншій стороні завдані нею збитки.
                7.4. У випадках виникнення обставин, передбачених у пункті 7.1, термін виконання стороною обов’язків за цим договором переноситься відповідно до часу, протягом якого діють ці обставини та їх наслідки.

8. Строк дії договору, умови продовження та припинення  дії Договору,
дата укладення Договору.
                8.1. Укладення Договору між власником окремого приміщення у житловому комплексі та управителем є обов’язковим і не залежить від членства в об'єднанні, за винятком, коли власник і управитель є однією й тією самою особою.
                8.2. У разі відмови власника приміщення укладати Договір або сплачувати обов’язкові платежі на утримання та ремонт неподільного майна та відповідної частки загального майна, управитель має право звернутись до суду для стягнення нарахованих платежів у судовому порядку.
                8.3. Право на звернення до суду виникає через 60 днів з дня припинення платежів або відмови в укладанні договору.
                8.4. Цей Договір може бути розірвано за згодою сторін або в установленому законом порядку.
                8.5. Спори щодо змісту конкретного Договору та спори, що виникають між сторонами під час його виконання вирішуються за згодою сторін або в установленому законодавством порядку.
                8.6.  Зміни та доповнення до Договору дійсні, якщо вони викладені в письмовій формі і підписані сторонами або уповноваженими представниками сторін.
                8.7. Договір діє протягом одного року.
                8.8. Якщо за місяць до закінчення терміну дії Договору жодна із сторін не висловила наміру внести до нього зміни або доповнення, він продовжується на наступний рік.
                8.9. Цей Договір оформлено в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з яких зберігається в управителя, а другий – у власника приміщення.
Строк дії Договору з "____" ____________20___р. по "_____"________________20___р.
Реквізити управителя                                                Реквізити власника приміщення
                      _________________________                                           __________________________
                                                підпис                                                                                                підпис
З Правилами користування приміщеннями житлових будинків і прибудинкової території ознайомлений.
Власник приміщення    ____________________________________________                _________________
                                                                                                                                                                                             Підпис
* * * * * 
 Додаток 7
                                          ЗАТВЕРДЖЕНО
                             постановою Кабінету Міністрів України 

                                  від 11 жовтня 2002 р. N 1521 
ПОРЯДОК 

      створення спеціальних фондів об'єднання співвласників багатоквартирного будинку 
     1. Рішення  про  створення  спеціальних   фондів   об'єднання співвласників   багатоквартирного   будинку  (далі  -  
об'єднання)  приймається загальними зборами об'єднання з визначенням очікуваних  джерел фінансування цих фондів. 
     2. Спеціальні  фонди  об'єднання  створюються  для  виконання заходів, пов'язаних із значним витрачанням коштів, зокрема для: 
     обладнання будинку засобами обліку  та  регулювання  теплової енергії,  холодної та гарячої води, 
впровадження енергозберігаючих  заходів; 
     обладнання під'їздів місцями для охорони; 
     проведення робіт      з      удосконалення       експлуатації   внутрішньобудинкових  інженерних  систем; 
     капітального  ремонту  будинку;  (Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1242 (1242-2004-п) від 22.09.2004) 
     інших заходів, визначених загальними зборами. 
     3. Джерелами  формування спеціальних фондів об'єднання можуть бути: 
     щомісячні внески членів об'єднання; 
     одноразові цільові внески членів об'єднання; 
     цільове фінансування   за   рахунок   місцевих   бюджетів  на обладнання під'їздів місцями для охорони; 
     цільові внески юридичних осіб, які надають житлово-комунальні послуги,  для  здійснення  заходів  з  
   удосконалення  експлуатації внутрішньобудинкових інженерних систем; 
     добровільні внески юридичних та фізичних осіб; 
     кошти, одержані  об'єднанням  у  результаті  здачі  в  оренду допоміжних приміщень; 
     інші не заборонені законодавством джерела фінансування. 
     4. Кошти   спеціальних   фондів  об'єднання  зберігаються  на рахунках об'єднання у банківських установах. 

* * * * * 
Ну, и некоторая информация из нашей книги "Как стать президентом 
или ОДА САМООРГАНИЗАЦИИ"

Необходимые условия создания 
эффективной системы управления домом:
 - заключение договора о взаимных 
обязательствах между  избранным 
правлением и владельцем квартиры.
 - концентрирование средств на оплату  
услуг на счету 
правления дома;
  - заключения договоров на обслуживание
дома с поставщиками услуг;
 -  подписание актов выполненных работ согласно договоров;
- оплата  работ согласно с условиями договора и актом 
выполненных работ.
Преимущества создания
объединения по месту жительства.
1. Возможность попробовать свои силы в том деле, которое тебе нравится.
2. Приобретение опыта в каком-то виде деятельности (умение поставить цель и добиться  желаемого результата).
3. Возможность почувствовать вкус коллективного труда 
и творчества для достижения поставленных целей и задач.
4. Возможность своими силами улучшить  условия жизни в
своем доме, квартале.
5.  Возможность приобрести доверие и авторитет у соседей. 
Научиться управлять коллективом единомышленников.
6. Возможность концентрировать большое количество средств на банковском счете (взносы жителей дома)  и 
использовать их для решения важных общих задач.
7. Возможность пренебрегать произволом чиновников и защищать свои права.
Возможность почувствовать себя человеком
Образец 1.
Договор – поручение
для обеспечения получения услуг.
г. Херсон                                          "___"_________20____г.
__________________________________________________                                     
фамилия, имя, отчество
собственник (арендатор, наниматель) квартиры № ______ или нежилого помещения, сооружения
в доме №________ по ул._____________________________в г. Херсоне, общей площадью _________ кв.м
(далее Доверитель) и домовой комитет  "______________________" (далее Заказчик), в лице председателя _____________________________ действующего на основании Устава (Положения), утвержденного общим
фамилия, имя, отчество
собранием жителей дома №_____, ул._____________________ г. Херсона "__" _______ 20___г., составили этот
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. В порядке и на условиях, определенных этим договором, Доверитель за собственный счет поручает
Заказчику  от его имени и по его поручению определить исполнителей и составить с ними договора об оказании услуг по содержанию и обслуживанию дома и обеспечить качественное выполнение услуг.
1.2. Детализированный текст поручения (перечень действий), порядок его исполнения и другие 
специальные указания находятся в дополнении к этому договору.
1.3.Согласно этого договора Заказчик имеет исключительное право на исполнение от имени и за счет
Доверителя всех правовых действий, определенных п.п.1.1. и 1.2.  Договора.
1.4. Согласно этого договора Доверитель перечисляет средства за полученные  услуги  на расчетный 
счет Заказчика.
1.5. Доверенность, выданная Доверителем, составлена в простой форме и не требует нотариального 
засвидетельствования.
2. Расчеты по договору.
2.1. Расчетным периодом является календарный месяц.
2.2. Услуги оплачиваются Доверителем по безналичному расчету через банковское учреждение на счет 
Заказчика.
2.3. Средства за оказанные услуги, которые оплачивает Доверитель – транзитные средства Исполнителей
на расчетном счету   Заказчика.
2.4. Плата вносится на расчетный счет Заказчика – Домовой комитет "_________"  №____,  в ______________,
МФО_____________, ЕДРПОУ__________________________
2.5.За несвоевременное внесение платы с Доверителя взимается пеня в размере, установленном законом
(0,5% от суммы платежа за каждый день задержки его оплаты).
2.6. В случае неоказания услуг или оказания их не в полном объеме, отклонение их количественных 
и качественных показателей от нормативных, Заказчик осуществляет Доверителю перерасчет размера 
оплаты на основании акта – претензии, составленного в письменной форме.
3. Обязанности Заказчика.
3.1. Заказчик обязан:
- осуществлять действия соответственно содержанию данного ему поручения;
- сообщать Доверителю по его требованию о ходе исполнения его поручения;
-  в случае прекращения данного Договора до момента исполнения поручения, вернуть Доверителю 
средства, за исключением определенного для Заказчика вознаграждения.
3.2. Обеспечивать оказание качественных услуг в полном объеме, согласно законодательства.
3.3.Предоставлять Доверителю  в установленном законодательством порядке необходимую информацию
о перечне составляющих услуг, структуре тарифа/ общей сумме месячных платежей, норм потребления/ 
режиме оказания услуг, их потребительские качества, и т.д.
3.4.  Обеспечивать содержание внутридомовых сетей в необходимом техническом состоянии, 
осуществлять их техническое обслуживание итекущий ремонт, употреблять своевременные меры для
ликвидации аварийныхситуаций, устранение нарушений в оказании услуг в сроки, установленные законодательством.
3.5.Рассматривать в определенные законодательством сроки письменные претензии и жалобы Доверителя и проводить соответствующий перерасчет размера оплаты за услуги, в случае их неоказания или оказания не в полном объеме, снижения качественных и количественных показателей.
3.6. Своевременно за счет Исполнителя проводить работы по устранению неполадок, связанных с получением услуг , возникших по вине Исполнителя.
3.7. В порядке, определенном действующим законодательством, возмещать Доверителю ущерб, причиненный его имуществу или помещению, вред, причиненный жизни или здоровью Доверителя вследствие неудовлетворительного санитарного содержания территории или некачественного оказания услуг.
3.8.Осуществлять контроль за техническим состоянием инженерного оборудования дома и обеспечивать технический надзор за проведением капитального ремонта дома.
3.9. Обеспечиватьсвоевременное проведение подготовки дома и технического оборудования к эксплуатации в осеннее – зимний период.
3.10.Своевременно, по обращению Доверителя, предоставлять справки, расчеты, перерасчеты, услуги паспортного стола и т.д.
Обязанности Доверителя.
4.1.Доверитель обязан:
4.1.1.Выдать по требованию Доверителя доверенность на осуществление правовых действий, определенных п. 1.1. этого Договора, обеспечить Заказчика другими средствами, необходимыми  для исполнения Заказчиком его обязательств по этому договору.
4.1.2.Оплачивать Заказчику оказанные дополнительные услуги.
4.1.3.Соблюдать  требования правил эксплуатации жилых и нежилых помещений, придомовой территории, санитарно – гигиенических и противопожарных правил, Правил пользования помещениями жилых домов, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 08.10.92 №572, в редакции постановления Кабинета Министров Украины от 24.01.06.№45 и других нормативно – правовых актов в сфере  услуг.
4.1.4. Своевременно оплачивать  услуги в установленные договором сроки.
4.1.5.Во время письменно информировать Заказчика о неисправностях в инженерных сетях, конструктивных элементах строений.
4.1.6.Соблюдать правила противопожарной, газовой, электробезопасности и санитарные нормы.
4.1.7.Обеспечивать круглосуточный доступ к сетям, арматурам, распределительным сетям представителям  Заказчика (Исполнителя),при наличии у них соответствующего удостоверения, 
для ликвидации аварии.
4.1.8. В случае несвоевременного внесения платежей за услуги, уплачивать пеню в размере, установленном законом и договором.
4.1.9.Проводить за собственный счет ремонт квартиры, обеспечивать сохранность технического оборудования в квартире и следить за его надлежащим санитарно – техническим состоянием.
4.1.10.Своевременно принимать меры для устранения выявленных неполадок, связанных с получением услуг, которые возникли по собственной вине Доверителя.
4.1.11.Соблюдать требования жилищного и градостроительного законодательства относительно осуществления перепланировки или реконструкции помещений или их частей, не допускать нарушения законных прав и интересов других участников отношений в сфере жилищно – коммунальных услуг, в случае необходимости осуществления перепланировки, реконструкции помещений или их частей – получить согласование от Заказчика.
4.1.12.Своевременно проводить подготовку квартиры и технического оборудования к эксплуатации в осеннее – зимний период.
4.1.13.После потери права на льготы своевременно уведомить об этом Заказчика – в 10дневный срок с представлением необходимых документов.
4.1.14.В случае обнаружения Заказчиком  даты потери права на льготы по оплате услуг по этому договору, после которой Доверитель незаконно ими пользовался, - уплатить Заказчику стоимость услуг по этому Договору в двойном размере за все время незаконного пользования льготами.
Права Заказчика.
5.1.Заказчик имеет право отступить от содержания договора, если этого требуют интересы Доверителя и Заказчик не мог предварительно спросить Доверителя или не получил в трехдневный срок ответа на свой запрос.
5.2.Заказчик имеет право:
5.2.1.Получать оплату оказанных дополнительных услуг, предусмотренных п.3.10 этого Договора  и на возмещение расходов, связанных с выполнение поручения.
5.2.2.Требовать от Доверителя соблюдения условий правил эксплуатации жилых помещений и придомовой территории, санитарно-гигиенических и противопожарных правил, Правил пользования помещениями жилых домов, утвержденных Постановлением Кабинета Министров Украины от 08.10.1992 №572, в редакции постановления Кабинета Министров Украины от 24.01.06т№45, и других нормативно-правовых актов сфере  услуг.
5.2.3.Доступ, в том числе несанкционированный, в квартиру, помещение Доверителя для ликвидации аварии в соответствии с установленным законом порядком.
5.2.4.Насчитать, в случае несвоевременного внесения Доверителем платы за оказанные услуги, пеню в размере, установленном законом и договором.
5.2.5.В случае установления даты утраты льгот Доверителем по оплате услуг этим Доверителем, после которой Доверитель незаконно ими пользовался, - взыскать з Доверителя сумму стоимости услуг по этому Договору в двойном размере за все время незаконного пользования льготами.
5.2.6.Требовать от Доверителя своевременной и в полном объеме оплаты услуг, а также обращаться в суд о взыскании оплаты оказанных услуг на лиц, которые отказываются оплачивать счета за потребление  услуг или возмещать причиненный ущерб имуществу, находящемуся на балансе Заказчика (Исполнителя).
5.2.7.Требовать от Доверителя своевременного проведения работ по устранению выявленных неисправностей, возникших по его вине, связанных с потреблением услуг, 
или возмещения стоимости этих работ.
5.2.8.Осуществлять другие меры, предусмотренные действующим законодательством.
6. Права Доверителя.
6.1. Получать своевременно и соответствующего качества  услуги согласно действующего
законодательства.
6.2.Устранение обнаруженных недочетов в оказании услуг в сроки, установленные законодательством.
6.3.Уменьшение размера оплаты за оказанные услуги в случае их неоказания или оказания не в полном объеме, снижения их качества в порядке, определенном законодательством.
6.4.Возмещение убытков, причиненных его имуществу и/или помещению, вреда, причиненного его жизни и здоровью вследствие неудовлетворительного санитарного содержания территории или некачественного оказания услуг.
6.5.Своевременное получение информации от Заказчика о перечне составляющих услуг, структуре тарифа, общей  сумме месячного платежа, нормы потребления, режиме оказания услуг, их потребительских качествах и т.д.
6.6.Проверка количественных и качественных показателей оказания услуг в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины.
6.7.Осуществлять контроль за использованием средств, направленных на проведение работ по обслуживанию домов и придомовых территорий, что включает в себя подпись актов выполненных работ и других документов, которые свидетельствуют о результатах выполнения работ.
7. Отчет Заказчика.
Заказчик на протяжении 3 дней обязан подать Доверителю письменный отчет об исполнении поручения после окончания срока действия договора или по требованию Доверителя.
8. Ответственность сторон.
8.1.В случае нарушения обязательств, вытекающих из этого договора (дальше – нарушение договора) Сторона несет ответственность, определенную этим договором и действующим законодательством Украины. Нарушением договора является неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора.
8.2.Сторона, нарушившая условия Договора, обязана возместить убытки, причиненные таким нарушением.
8.3.Уплата стороной  ущерба, причиненногонарушением условий этого Договора, не освобождает  
ее от обязательства исполнить этот Договор внатуре, если иное прямо не предусмотрено
действующим законодательством Украины.
8.4.Заказчик  несет ответственность за своевременное перечисление Исполнителю денег за
оказанные услуги.
8.5.Сторона не несет ответственности за нарушение условий договора, если это случилось не по ее вине.
8.6.Сторона не несет ответственности за нарушение условий договора, если она докажет, что предприняла все, зависящие от нее действия, связанные с надлежащим исполнением этого Договора.
8.7.Доверитель несет ответственность согласно действующего законодательства и этого Договора за:
8.7.1.Невыполнение требований нормативно – правовых актов в сфере оказания услуг.
8.7.2.Несвоевременное внесение платежей за услуги – путем уплаты пени в установленном законом порядке.
8.7.3.Нарушение обязательств, установленных договором и законодательством.
8.7.4.Самовольную перепланировку (переоснащение) помещений или их частей.
8.8.Заказчик несет ответственность согласно действующего законодательства и этого Договора  за:
8.8.1.Некачественное обеспечение оказания или неоказание услуг , что привело к причинению убытков имуществу и/или помещению Доверителя, вреда его жизни или здоровью, путем возмещения ущерба.
8.8.2.Снижение количественных и качественных показателей услуг или превышение сроков проведения ремонтно-профилактических работ – путем  уменьшения размера платы.
8.8.3.Превышение установленных сроков проведения аварийно – восстановительных работ.
8.8.4. Нарушение обязательств, установленных Договором и законодательством.
9. Решение споров.
9.1.Все споры, вытекающие из этого Договора или связанные с ним, решаются путем переговоров между сторонами.
9.2. Если соответствующий спор невозможно решить путем переговоров, он решается в судебном порядке в соответствии с подведомственностью и подсудностью такого спора  по действующему законодательству Украины.
10. Действие договора.
10.1. Этот Договор считается состоявшимся и действительным с момента его подписания сторонами.
10.2. Срок этого Договора начинает свой отсчет в момент подписания и действителен на протяжении трех лет. Договор может быть продлен на тех же условиях и на тот же срок, если ни одна из сторон не пожелала его расторжения и не сообщила другой стороне не позднее, чем за 1 месяц до срока окончания договора.
10.3. Окончание срока Договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушения, которые имели место во время действия Договора.
10.4. Изменения в этот Договор могут быть внесены только по согласованию сторон, если иное не предусмотрено действующим законодательством Украины и оформлены дополнительным соглашением к этому Договору.
11. Окончательные положения.
11.1. Все правовые отношения, вытекающие из этого Договора или связанные с ним регулируются соответствующими нормами действующего законодательства Украины.
11.2.Стороны несут ответственность за правильность указанных ими в этом Договоре реквизитов  и обязуется своевременно и в письменной форме уведомлять другую сторону об 
их изменениях.
11.3.Дополнительные соглашения и дополнения к этому Договору являются его неотъемлемой частью и имеют юридическую силу.
12. Дополнения.
Дополнение: детализированное содержание поручения (перечень правовых действий).
Юридические адреса и реквизиты сторон.
Доверитель                                                    Заказчик
_______________________                   ______________________
________________________                  _______________________
________________________________________________________

Комментариев нет:

Отправить комментарий